Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Gråsten Skole 22/23

Velkommen til Gråsten Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende

 

Gråsten Skole anser praktikken for de lærerstuderende som værende en af skolens kerneopgaver.

I samarbejde med praktiklærerne og skolens øvrige personale ønsker vi, at de studerende får mulighed for at opleve de udfordringer og muligheder, som lærerjobbet indebærer og herigennem får den nødvendige støtte til udvikling af såvel relationelle-, didaktiske- og klasseledelseskompetencer.Kultur og særkende

På Gråsten Skole prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende. Vi forsøger at skabe de optimale forhold, så den studerende får størst muligt udbytte af praktikperioden, når de samtidig selv gør en solid indsats.

Gråsten Skole er en folkeskole fra 1899 og har dermed været vidne til store samfundsmæssige ændringer og ændringer i pædagogikken. Skolen har for øjeblikket ca. 500 elever fordelt på 21 klasser. Trivsel, både blandt elever og personale, vægtes meget højt.

 

Vi ser elevernes trivsel som en forudsætning for deres læring og for at opnå gode faglige resultater, og vores elever kommer i høj grad videre i uddannelsessystemet. Ligeledes ser vi det som en stor opgave at være med til at skabe ”hele mennesker” igennem et menneskesyn, hvor vi forsøger at tilgodese den enkelte elev i det store fællesskab.

Skolen er afdelingsopdelt i 0.- 3., 4. - 6. og 7. - 9. klasse og har et ressourcecenter, der under opbygning.

 

Skolen vægter fællesskabet højt. Vi arbejder med at være en skole med inkluderende og anerkendende fællesskaber. Der skal være højt til loftet, og der skal være tid og plads til dialog.

 

 

 

 

Praktik, organisering og formalia

 

Ansvar for praktikken

 

Vores skoleleder, Heidi Nørgaard, har det overordnede ansvar for praktikken på skolen.

Skolen har en praktikkoordinator, Karin Berg Hansen, som har taget praktikvejlederuddannelsen. Denne koordinator varetager sammen med skolens leder samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på praktikskolen.

Skolen sikrer, at praktiklærerne har linjefagsuddannelse eller tilsvarende i de undervisningsfag, som de studerende er i praktik i. Praktiklærerne har alle taget praktiklærerkurset.

 

Samarbejde med de studerende og læreruddannelsen

 

I oktober mødes de studerende med skolens ledelse, praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales, og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares. Datoen fastsættes af UC-Syd. Dette år er det d. 27/10-21 kl. 14-16 i skolens personalerum.

Før jul præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne og UC- syd deres undervisningsplaner for praktikforløbet. Disse skal være praktiklærerne i hænde senest på den af UC-Syd fastsatte dato.

Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.

Der vil afhængig af gruppestørrelser være ca. 4 - 5 timers vejledning i praktikken, der evt. kan brydes op i mindre dele, hvor der gives formativ feedback på det aftalte forløb for at fremme den videre udvikling. Ligeledes vil vi tilstræbe at give en formativ feedback i de situationer, hvor den studerende har et behov derfor i dagligdagen. Til slut gives en summativ feedback, som kobles med en formativ evaluering med henblik på at understøtte den studerendes fortsatte udvikling.

 

Under praktikforløbet støtter, modellerer /viser og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene. Praktikkoordinatoren står til enhver tid til rådighed ved de udfordringer, der evt. måtte komme.

Før, under eller evt. efter praktikforløbet sikrer skolen, så vidt det er muligt, at de studerende deltager i skole-hjemsamtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb.

Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men derudover kan de studerende forvente, at særligt praktikkoordinatoren på skolen, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb.

Der bliver arrangeret praktikundervisning i forskellige relevante emner evt. ud fra de studerendes ønsker.

 

Studerende på skolen        

 

Der er mødepligt i praktikken og ved sygdom kontaktes skolens afdelingsleder Annemette Nørgaard mellem kl. 6.45 og 7 på tlf. nummer 91176668. Der vil før afholdelse af praktikken blive indhentet straffe- og børneattest. Vi planlægger et skema med ca. 12- 14 undervisningstimer á 60 minutter pr. uge på niveau 1 og 2. På niveau 3 planlægger vi ud fra 10 - 12 timer på uge á 60 minutter, og derudover vil der samlet være det, der svarer til 30 timers tilstedeværelse på skolen. Vi ønsker frihed under ansvar, men vil dog gerne have, at I sammen med praktiklæreren lægger de samlede 30 timer ind i et skema, så vi ved, hvornår I kan træffes. 

Vi vægter, at der ikke anvendes pc på lærerværelset i pauserne. Dette er for at fremme de sociale relationer mellem kolleger.

Vi forventer, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen. Ved afslutningen af praktikken vil vi gerne have en mundtlig eller skriftlig evaluering fra de studerende, så vi derigennem kan udvikle vore tilbud.

På grundlag af en indstilling fra praktiklæreren foretager skolens ledelse ved praktikforløbets afslutning en modulevaluering, der munder ud i bedømmelsen Bestået eller Ikke-bestået.

Praktiklæreren deltager i 3- partssamtalen på nettet og i den mundtlige eksamination på seminariet.

 

Praktik og vejledning

Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen.  Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her.

Kompetenceområdet ’didaktik’:

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at praktiklæreren modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden observerer praktiklæreren systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.
 • Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte - på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.
 • Den studerende skal planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i fokusfaget i samarbejde med medstuderende.
 • Den studerende kan indgå i andre fag efter forudsætninger.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it.
 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere diffenrentierede undervisningsforløb og elevernes læringsudbytte.
 • Den studerende planlægger, gennemfører og evaluerer forløb i begge undervisningsfag.
 • Den studerende kan indgå i andre fag efter forudsætninger.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i læreruddannelsen – herunder bacheloropgaven.
 • Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.
 • Den studerende planlægger, gennemfører og evaluerer længerevarende undervisningsførløb i alle 3 undervisningsfag. Praktiklæreren er med de første gange for at følge undervisningen, herefter igen midtvejs i forløbet samt i de sidste undervisningstimer med det formål at kunne give den studerende så velbegrundet en evaluering som muligt, såvel løbende i forløbet samt til sidst.
 • Den studerende indgår i andre fag efter forudsætninger

 

 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’:

 

Niveau 1.

 • Praktiklæreren viser, hvordan hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. 
 • Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.

Niveau 3.

 • PraktikIæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser.

 

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’:

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.
 • Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt. Vi forventer som minimum en skriftlig besked til hjemmet omkring den studerendes opstart.
 • Den studerende deltager i andre læreropgaver som observant.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.
 • Den studerende forventes at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene - primært i relation til den gennemførte undervisning.
 • Den studerende deltager i andre læreropgaver med et begrænset ansvar.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.
 • Den studerende gør aktiv brug af forældresamarbejdet i og omkring undervisningen.
 • Den studerende deltager og er ansvarlig for andre læreropgaver, herunder deltager i møder, skole-hjemsamtaler m.m. relateret til klassen eller enkelte elever.

 

 

Bilag:

Bekendtgørelse for læreruddannelsen

Kompetencemål for praktikfaget

 

Grundoplysninger:

Navn: Gråsten Skole

Adresse: Degnevænget 2, 6300 Gråsten

Telefon: 88724370

Webadresse: www.graastenskole.dk

Skolens ledelse: Heidi Nørgaard (skoleleder) og Annemette Nørgaard ( afdelingsleder)

Praktikkoordinator: Karin Berg Hansen

 

Vi vil glæde os til at byde velkommen på vores skole.