Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning og værdigrundlag

Gråsten Skole er en folkeskole og Folkeskolen har følgende formål:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Eleverne har oversat formålsparagraffen til elevdansk den 26. september 2006:

§ 1. Folkeskolen skal sammen med forældrene lære eleverne nye ting og give dem lyst til at fortsætte i skolesystemet. Eleverne skal lære om Danmarks og andre landes historie og kultur. Eleverne skal også lære at forstå hvordan mennesker og natur har det sammen.

Stk. 2. Folkeskolen skal hjælpe eleverne med at forbedre hvad de allerede kan, men også give dem mod på at udvikle deres kreative evner. Eleverne skal have en grund til deres handlinger.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne på at de har ansvar, rettigheder og pligter, og lære dem at vi alle er ligeværdige, og at den enkeltes deltagelse er vigtig. 

 

--------------------------- 

Vi har dog nogle særlige områder som vi vil kendes på i vores bestræbelser på at opfylde formålet:

- Vores elever skal kunne være trygge og opleve glæde ved at komme i skolen og ved at lære. Sammen skal vi - børn, unge og voksne - sørge for et godt undervisningsmiljø. Det gør vi konkret ved at have klare aftaler, at give den enkelte det ansvar, som vedkommende kan magte og endelig ved at følge op på dagligdagens mange episoder.

 - Vores skoledage skal være så rolige som mulig. Vi har derfor afdelingsopdelt skolen, har en modulopdelt skoledag uden ringeklokke og forsøger os med målrettet holddannelse.

- Vores placering mellem skov og strand ved Gråsten by gør det naturligt at inddrage den omgivende natur og kultur i undervisningen.

 - Vores kostpolitik forsøges understøttet i dagligdagen med en sund skolebod, som kan være et supplement til madpakken.

-----------------------------

 Gensidige forventninger mellem skolen og hjemmet:

 

Når ens barn begynder på en skole, er det vigtigt at vide, hvad man kan forvente. På Gråsten Skole arbejder elever, forældre og personalet for, at alle elever lærer så meget som muligt og at de trives, derfor har vi følgende forventninger til hinanden:

 

 • Forældre og ansatte viser aktiv interesse for den enkelte elev og fællesskabet på skolen og i skolefritidshjemmet (sfh).
 • Gode fællesskaber opbygges ved at vi deltager aktivt i arrangementer, møder, forældreråd m.v.
 • Den enkelte elev er parat til at modtage undervisning ved bl.a. at have fået hjælp med pakning af taske og penalhus m.v., have spist morgenmad, have fået tilstrækkelig søvn og have en god madpakke med.
 • Den enkelte elev er til stede hele skoledagen i alle fag og deltager aktivt i undervisningen og skolens liv.
 • Den enkelte elev får tilstrækkelig hjælp ved lektier.
 •  Kontakten mellem skole og hjem skal være god, både hvad angår den løbende kontakt og de formelle samtaler bl.a. med udgangspunkt i elevplanerne. Særlige aftaler omkring den enkelte elev skal laves, når der er behov for det – både individuelt og i forhold til fællesskabet.
 • Helt grundlæggende skal vi have respekt for hinandens ting, interesser og personlighed.
  Vi sætter fortsat fokus på at fastholde: Gråsten Skole skal med elementer fra Cooperative Learning, Klasserumsledelse og Positiv Psykologi kendes ved, at vi arbejder på, at børn bliver så dygtige som muligt bl.a. gennem styrkearbejdet med vedholdenhed, nysgerrighed og social intelligens.
  Vi sætter fortsat fokus på at fremme mere alsidig undervisning. Vi arbejder med udvikling af konkrete undervisningsuger, hvor man kan fordybe sig i et emne. Ligeledes skal ugerne bidrage til at lette overgangene mellem afdelingerne. Der er også investeret i ”LEGO Education Innovation Studio” til fremme af det kreative i det naturfaglige.

-------------------------------- 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20. april 2004, sidst revideret den 11. december 2018.